Magroor hogya

Êk døst tha hämara Jo døør høgaya

Yûn dø$ti ka damañ bêñøør høgäyå

Söcha chalø phir se karte hen use yaad

phir khayäl aäýa wø b òrøn ki tarhan magrøør høgayæ..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.